Tetsugaku no michi : เส้นทางนักปราชญ์สองฤดู

Tetsugaku no michi หรือ Philosopher’s Path

ครั้งหนึ่งนานมามีบุรุษผู้หนึ่งแห่งเกียวโตเคยใช้เส้นทางนี้เดินไปวิทยาลัย เดินไปแล้วก็เดินมา วันแล้ววันเล่า ฤดูแล้วฤดูเล่า เฝ้าพิจารณาจนเกิดสติปัญญาแตกฉาน ใครๆจึงเรียกขานตามเส้นทางเดินของท่านว่า “เส้นทางแห่งปรัชญา” หรือ ทางเดินของนักปราชญ์

และนี่คือสองฤดูกาล สองบรรยากาศที่แตกต่างกันของ ถนนเล็กๆ เส้นทางเดินของนักปราชญ์

การเดินทาง Tetsugaku no michi หรือ Philosopher’s Path เป็นทางเดินเล็กๆริมคลองที่อยู่ระหว่างวัดเงิน (Ginkakuji) กับวัด Nazenji จะเริ่มต้นจากจุดใดก็ได้

บริเวณวัด Ginkakuji ยังมีแนวทางเดินใต้ต้นซากุระที่ต่อไปจากหน้าวัดให้ชม

เพจ บ้านลุงหมอ บ้านพักญี่ปุ่น อบอุ่นทุกฤดูที่ภูเก็ต

จองบ้านพัก
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.